ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

  1. Όλες οι φωτογραφίες και οι ονομασίες των προϊόντων ανήκουν στην MoschouGroup και δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε άλλα websites, καταλόγους και άλλου είδους εταιρικά έντυπα εκτός αν υπάρχει έγγραφη έγκριση από την MoschouGroup
  2. Η αποστολή των προϊόντων γίνεται πάντοτε με έξοδα και ευθύνη του Αγοραστή.
  3. Οποιαδήποτε παράπονα για την ποιότητα / ποσότητα του προϊόντος πρέπει να γίνονται εγγράφως γνωστά το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος από τον Αγοραστή αλλιώς η παραλαβή θεωρείται ανεπιφύλακτη.
  4. Επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή μετά από γραπτή επικοινωνία με το e-tiles.gr και με τους όρους που θα έχουν γίνει, κατά την επικοινωνία αυτή, αποδεκτοί και από τον Αγοραστή και εφόσον κατά την παραλαβή του δεν διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση ή παραποίησή του.
  5. Το κόστος μεταφοράς της συμφωνηθείσας επιστροφής βαρύνει τον Αγοραστή
  6. Μερική επιστροφή προϊόντων δεν γίνεται δεκτή.
  7. Τα προς πίστωση προϊόντα επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία.
  8. Πίστωση της πληρωμής γίνεται για το προϊόν το οποίο παρελήφθη σε κατάσταση κατάλληλη για να ξαναπωληθεί και αφού αφαιρεθεί 10% κόστος logistics.
  9. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανάμεσα στον Αγοραστή και τον Πωλητή ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης