ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπαλλήλων της, έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πελάτες μας, για την επικοινωνία προς κάθε ενδιαφερόμενο και για τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του που αφορά την λιανική πώληση.

2. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 (EE) αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Επιπλέον η Ελλάδα έχει εναρμονιστεί με τον Κανονισμό με τον νόμο 4624/2019 που ψηφίστηκε 28 Αυγούστου 2019. Αντικείμενο του Κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα και με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, είναι οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουμε και να επικοινωνήσουμε και να συναλλαχθούμε μαζί σας, και κυρίως το ονοματεπώνυμό σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, καθώς και άλλες πληροφορίες όταν αυτές συνδυάζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία.

3. Η ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ως υπεύθυνη επεξεργασίας

Η ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται απο την σελίδα E-tiles.gr, με την επωνυμία «ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ», που εδρεύει στην 27oχλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, ΤΚ 57012, Βασιλούδι Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 094297190 για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συνεργατών, των προμηθευτών, των υπαλλήλων και των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία με τον ν. 4624/2019 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, η ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του GDPR.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στη ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
email: [email protected]
Τηλέφωνο: +30 23930 21013

4. Τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε

Το προσωπικό της ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ, είναι άρτια εκπαιδευμένο και ενήμερο για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών αλλά και το επαγγελματικό απόρρητο. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ και της ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ των εργαζομένων της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμο σκοπό, εφόσον συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.1 του GDPR. Η ιστοσελίδα E-tiles.gr σχεδιάστηκε έτσι, ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους και χωρίς να χρειάζεται να δίνουν προσωπικά δεδομένα εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μας και τη συνεργασία μας μαζί σας, θα χρειαστεί να προβούμε σε συλλογή και επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα:

4.1 Προσωπικά δεδομένα για την διεκπεραίωση παραγγελίας
Για τη διεκπεραίωση μίας παραγγελίας η ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ μέσω της σελίδας θα πρέπει να συλλέξει ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη, ΤΚ, χώρα. Αυτά τα δεδομένα είναι τα απολύτως απαραίτητα για την επικοινωνία μας μαζί σας αλλά και την αποστολή των προϊόντων αφού γίνει πρώτα η πληρωμή των προϊόντων.
Στην περίπτωση που δεν γίνεται μέλος της ιστοσελίδας Ε-tiles τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν αποκλειστικά και μόνο για την εκάστοτε παραγγελία και μέχρις ώτου παραδοθούν τα προϊόντα μας σε εσας.
Σε περίπτωση που γίνεται μέλος της ιστοσελίδας μας E-tiles τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν στη προσωπική σας καρτέλα και θα μπορείτε να ασκείσετε όλα τα δικαιώματα που ορίζει ο Κανονισμός ανά πάσα στιγμή.
Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι, η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄β), το έννομο συμφέρον της ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ(GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ) και η συγκατάθεση (GDPR άρθρο 6 παρ.1’ α).

4.2 Προσωπικά δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών
Με τη συγκατάθεση σας η ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ αποθηκεύει το email σας έτσι ώστε σας αποστείλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά email για τα νέα προϊόντα της εταιρείας.
Το κάθε ενημερωτικό email έχει την επιλογή να διαγραφείτε από τις λίστες μας όποτε εσείς το επιθυμείτε.
Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι, το έννομο συμφέρων της ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ (GDPR άρθρο 6 παρ. 1’ στ) και η συγκατάθεση του υποκειμένου (GDPR άρθρο 6 παρ. 1’ α).

5. Βασικές Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
– Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
– Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
– Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων είναι επαρκής και σχετική.
– Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.
– Τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι ακριβή διορθώνονται ή διαγράφονται.
– Τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με ασφάλεια.
– Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός αν είναι απαραίτητο για να παρέχονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας που θα διασφαλίζει την προστασία τους σε συμμόρφωση με το GDPR.

6. Πού κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτους, στις παρακάτω περιπτώσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.

6.1 Στους εργαζόμενους ή στους εξωτερικούς συνεργάτες της
Πρόκειται για έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Οι εργαζόμενοι/εξωτερικοί συνεργάτες της ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ (πχ μεταφορική εταιρεία, εταιρείες ταχυμεταφορών), έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα των πελατών, που κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ και των εργαζομένων/εξωτερικών συνεργατών της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

6.2 Άλλα τρίτα μέρη, λόγω νομοθεσίας
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (πχ για φορολογικούς σκοπούς), ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ασφάλεια της ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ.

6.3 Άλλα τρίτα μέρη, για την υλοποίηση των υπηρεσιών της εταιρείας ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ
Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των πελατών για την απρόσκοπτη λειτουργία κάποιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (data center, hosting, κλπ.). Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σχετική σύμβαση υπηρεσιών.

6.4 Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας
Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες σχετικά με σας σε τρίτα μέρη, εφόσον μας δώσετε την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας.

6.5 Αποδέκτες εκτός ΕΟΧ
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν σε διακομιστές , οι οποίοι εδρεύουν εντός ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Δεν θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) εκτός εάν είστε χρήστης εκτός ΕΟΧ, οπότε ίσως χρειαστεί να μεταφερθούν τα στοιχεία σας για να παραδώσουμε τα προϊόντα σας, να διεκπεραιώσουμε την πληρωμή/επιστροφές ή να σας στείλουμε διαφημιστικές πληροφορίες , στις οποίες έχετε εγγραφεί. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, όταν λαμβάνει χώρα από μια τοποθεσία εκτός του ΕΟΧ. Για την αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί πλέον μέρος του ΕΟΧ, οι παραπομπές στην παρούσα παράγραφο στον ΕΟΧ σημαίνουν τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο για όσο διάστημα τηρεί τον Κανονισμό ή αντίστοιχη νομοθεσία.

7. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Αυτά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα λαμβάνονται τόσο κατά το σχεδιασμό των μέσων επεξεργασίας (πχ κρυπτογράφηση των δεδομένων του server και των υπολογιστών της εταιρείας κλπ.), όσο και εξ ορισμού, ώστε να υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Η ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ δεν επαναπαύεται στα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει μέχρι στιγμής, αλλά αναζητά διαρκώς νέες και σύγχρονες μεθόδους, προκειμένου να θωρακίσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

8. Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των πελατών

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών των υποκειμένων των δεδομένων και η παραβίαση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, η ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ, δεσμεύεται να γνωστοποιήσει αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από τη στιγμή που λάβει γνώση του γεγονότος της παραβίασης, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και στο υποκείμενο το δεδομένων.

9 Τα δικαιώματά σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία από την ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

9.1 Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ή των εκπροσώπων μας, τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας μας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αιτήματα. Η απάντηση των αιτημάτων σας θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

9.2 Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να μας ζητάτε αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Επίσης έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης των επιμέρους δικαιωμάτων σας.

9.3 Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

9.4 Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση (πχ δικαιούμαστε να αρνηθούμε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αποσκοπώντας στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων).

9.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

9.6 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας ενημερωτικής προώθησης. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα να εναντιώνεστε σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά Κατ’ εξαίρεση δε μπορείτε να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης που σας αφορά, όταν η απόφαση αυτή, είτε είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, είτε βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

9.7 Δικαίωμα στη φορητότητα
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

9.8 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
email: [email protected]
τηλέφωνο: +30 23930 21013

9.9 Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600,
Fax: +30 210 6475628,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

10. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Τα δεδομένα του λογαριασμού σας που υπόκεινται σε φορολογικούς κανονισμούς θα διατηρούνται έως και 10 έτη από την ακύρωση του λογαριασμού σας στο σύστημα μας όπως ορίζεται από τον νόμο. Μετά από αυτό το χρονικό περιθώριο, διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση.
Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των εργαζομένων της ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ τα διατηρούμε για 5 έτη από την λήξη της συμβατικής μας συνεργασίας, για το ενδεχόμενο προβολής επικουρικών αξιώσεων των εν λόγω υποκειμένων, οι οποίες υπόκεινται στην 20ετή παραγραφή. Τα βιογραφικά των εργαζομένων διαγράφονται μόλις γίνει η επιλογή του υποψηφίου. Το βιογραφικό του επιλαχόντα στο φάκελο του υπαλλήλου.

11. Ιστοσελίδες τρίτων

Ο Ιστότοπoς μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλους Ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς, που όμως πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι ή ενδιαφέροντες στους επισκέπτες των Ιστοσελίδων μας. Στην περίπτωση αυτή, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου που χρησιμοποιούνται στους Ιστοτόπους άλλων ή για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους ή για την συλλογή πληροφοριών από τα μέρη που κατέχουν και ελέγχουν τις εν λόγω ιστοσελίδες, ή τη χρήση των Cookies τους. Άρα, κατά συνέπεια, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία ή πρόβλημα παρουσιαστεί σε κάποιον από εσάς που θα κάνει χρήση αυτού του ξένου Ιστοτόπου και εν τέλει, επαφίεται σε εσάς εάν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι κάποιον σύνδεσμο άλλου Ιστοτόπου, που παρέχεται από την Ιστοσελίδα μας, στην περίπτωση που δεν τον εμπιστεύεστε απόλυτα.

12. Παιδιά

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες της μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

13. Ανανεώσεις και αλλαγές

Η ιστοσελίδα E-tiles.gr ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά προϊόντα και υπηρεσίες με συνέπεια να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική προστασίας του απορρήτου των συναλλαγών. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας.